Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 24 februari 2016.

Algemene Voorwaarden van ProLevel Trading Company h.o.d.n. ProLevel Domotica, hierna te noemen ProLevel Domotica, gevestigd aan St. Rumoldusstraat 10c, 6001 VV, te Weert, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 59822643.

 1. Definities
  Adobe PDF Logo

  Algemene Voorwaarden downloaden als PDF

 2. Werkingssfeer
 3. Aanbiedingen
 4. Totstandkoming overeenkomst
 5. Duur overeenkomst
 6. Wijziging overeenkomst
 7. Uitvoering overeenkomst
 8. Prijzen en tarieven
 9. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
 10. Koop op afstand
 11. Levering
 12. Leveringstermijnen
 13. Uitvoeringstermijnen
 14. Risico-overgang
 15. Betaling
 16. Incassokosten
 17. Eigendomsvoorbehoud
 18. Opschorting
 19. Ontbinding
 20. Overmacht
 21. Garanties
 22. Onderzoek en reclame
 23. Aansprakelijkheid
 24. Vrijwaring
 25. Verjaringstermijn
 26. Intellectuele eigendom
 27. Geheimhouding
 28. Privacy
 29. Cookies
 30. Nieuwsbrief
 31. Tegoedbon
 32. Toepasselijke recht en geschillen
 33. Vindplaats

1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 3. ProLevel Domotica : ProLevel Trading Company h.o.d.n. ProLevel Domotica, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 59822643.
 4. Bedrijf: Een Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 5. Consument: Een Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 6. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ProLevel Domotica voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
 7. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
 8. Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en ProLevel Domotica, waarbij in het kader van een door de ProLevel Domotica georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
 9. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 10. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen ProLevel Domotica en de wederpartij.
 11. Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en ProLevel Domotica.
 12. Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

 

2. Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen ProLevel Domotica en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ProLevel Domotica, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ProLevel Domotica en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met ProLevel Domotica zijn overeengekomen.

 

3. Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen van ProLevel Domotica zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 4. ProLevel Domotica kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is ProLevel Domotica daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ProLevel Domotica anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ProLevel Domotica niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van ProLevel Domotica.

 

5. Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

6. Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt ProLevel Domotica de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ProLevel Domotica zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal ProLevel Domotica de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal ProLevel Domotica daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal ProLevel Domotica proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. ProLevel Domotica zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ProLevel Domotica kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en ProLevel Domotica zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

7. Uitvoering overeenkomst

 1. ProLevel Domotica zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. ProLevel Domotica heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. ProLevel Domotica heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ProLevel Domotica het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is ProLevel Domotica niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ProLevel Domotica het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan ProLevel Domotica.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ProLevel Domotica het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

8. Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven en tenzij de het product uit het buitenland is besteld.
 3. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 4. Van alle bijkomende kosten zal ProLevel Domotica tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

9. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien ProLevel Domotica bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is ProLevel Domotica gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien ProLevel Domotica het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ProLevel Domotica. rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. ProLevel Domotica alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. ProLevel Domotica zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. ProLevel Domotica zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

10. Koop op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid als consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft ProLevel Domotica het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de ProLevel Domotica geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien ProLevel Domotica het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 6. Indien ProLevel Domotica niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door ProLevel Domotica geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien ProLevel Domotica in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door ProLevel Domotica geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 8. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Basisstations dienen in ongeopende verpakking teruggestuurd te worden.
 9. Indien de Wederpartij de geleverde zaken niet in de originele staat teruggestuurd wordt maximaal 75% vergoed.
 10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden nadat de Wederpartij ProLevel Domotica heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort ProLevel Domotica uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag exclusief de eventueel betaalde verzendkosten terug.
 12. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt ProLevel Domotica de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort ProLevel Domotica uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien ProLevel Domotica en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Wederpartij. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 13. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op.
  1. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ProLevel Domotica geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  2. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  3. producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  4. producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  5. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. producten van persoonlijke aard;
  7. producten op maat gemaakt.

 

11. Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Levering vindt plaats door afhaling op adres van ProLevel Domotica dan wel door levering op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 5. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat ProLevel Domotica de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 6. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 7. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

12. Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door ProLevel Domotica opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien ProLevel Domotica gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan ProLevel Domotica heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij ProLevel Domotica schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ProLevel Domotica alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Gaat ProLevel Domotica binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ProLevel Domotica zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

 

13. Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de ProLevel Domotica opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien ProLevel Domotica gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan ProLevel Domotica heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij ProLevel Domotica schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ProLevel Domotica alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gaat ProLevel Domotica binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ProLevel Domotica zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

14. Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van ProLevel Domotica.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

 

15. Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ProLevel Domotica aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. ProLevel Domotica en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ProLevel Domotica en de verplichtingen van de Wederpartij jegens ProLevel Domotica onmiddellijk opeisbaar.

 

16. Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ProLevel Domotica, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ProLevel Domotica, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft ProLevel Domotica pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat ProLevel Domotica de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ProLevel Domotica in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ProLevel Domotica totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

18. Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft ProLevel Domotica het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is ProLevel Domotica bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst ProLevel Domotica omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ProLevel Domotica kan worden gevergd.
 3. ProLevel Domotica behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

19. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is ProLevel Domotica bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is ProLevel Domotica bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst ProLevel Domotica omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ProLevel Domotica kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ProLevel Domotica kan worden gevergd;
  5. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  6. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  7. de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ProLevel Domotica op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien ProLevel Domotica de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ProLevel Domotica niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door ProLevel Domotica geleden schade.

 

20. Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan ProLevel Domotica of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ProLevel Domotica geen invloed kan uitoefenen en waardoor ProLevel Domotica niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door ProLevel Domotica in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. ProLevel Domotica heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ProLevel Domotica zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel ProLevel Domotica als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ProLevel Domotica zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien ProLevel Domotica ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ProLevel Domotica gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

21. Garanties

 1. ProLevel Domotica garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. ProLevel Domotica garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. ProLevel Domotica garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 6 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 5. Ten aanzien van Diensten geldt de garantie, voor een periode van 6 maanden, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 6. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 7. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal ProLevel Domotica, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat ProLevel Domotica in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 9. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ProLevel Domotica geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

22. Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan ProLevel Domotica gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan ProLevel Domotica gemeld te worden.
 4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan ProLevel Domotica gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zijn voor rekening van Wederpartij. Andere kosten dan verzendkosten zullen door ProLevel Domotica nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij ProLevel Domotica niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij ProLevel Domotica binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

23. Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. ProLevel Domotica is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ProLevel Domotica.
 2. ProLevel Domotica is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. ProLevel Domotica is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ProLevel Domotica is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ProLevel Domotica kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien ProLevel Domotica aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ProLevel Domotica beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door ProLevel Domotica aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ProLevel Domotica overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. ProLevel Domotica is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door ProLevel Domotica ingeschakelde derden.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor ProLevel Domotica aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan ProLevel Domotica te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ProLevel Domotica vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

24. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart ProLevel Domotica voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien ProLevel Domotica door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden ProLevel Domotica zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ProLevel Domotica en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

25. Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens ProLevel Domotica en de door ProLevel Domotica (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij ProLevel Domotica ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

26. Intellectuele eigendom

 1. ProLevel Domotica behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. ProLevel Domotica behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

27. Geheimhouding

 1. Zowel ProLevel Domotica als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartij en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

28. Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan ProLevel Domotica verstrekt, zal ProLevel Domotica zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. ProLevel Domotica mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is ProLevel Domotica niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ProLevel Domotica gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en ProLevel Domoticazich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ProLevel Domotica niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat ProLevel Domotica de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. ProLevel Domotica behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

29. Cookies

 1. Bij het bezoeken van onze website kanProLevel Domotica informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
  De gegevens en informatie die de Wederpartij aan ProLevel Domotica verstrekt en ProLevel Domotica verzamelt, zal ProLevel Domotica zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
  ProLevel Domotica mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 2. De informatie die ProLevel Domotica verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 3. Het is ProLevel Domotica niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ProLevel Domotica gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en ProLevel Domotica zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ProLevel Domotica niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord datProLevel Domotica de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. ProLevel Domotica behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

30. Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

 

31. Tegoedbon

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden besteed bij ProLevel Domotica
 2. De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende 1 jaar.
 4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

 

32. Toepasselijke recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ProLevel Domotica partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

33. Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op deze pagina.